Da Hellesemer Fremdeführer!

Karl Meier

Als Luftkurort allseits gepriesen,

liegt Hillesheim in bunten Wiesen.

Von Wald und Höhen stolz umkränzt,

als Perle es der Eitel glänzt.

Weil mir vill für die Fromme don

sot der Verkehrsverein, komm her mein Sohn:

Du wirst als Fremdenführer bestellt,

führst unsere Gäste durch Wald und Feld.

Dat ös für mech da richtige Jopp.

Öm Ömjang möt Menschen sen ech tip top.

Ech kan mech ön alle Sprachen önnerhale,

un dat ös möt Jeld net zo bezahle.

Os Städtche, un wat mer romantich nennt

ös einzigartig, wä dovan Jet kennt.

Experte kun van fähr jörannt,

zehn neulech sujar üs Engeland.

Öt Kommu-Zentrum ös wirklech klasse.

Musik, Literatur jit öt do ön Masse.

Do kans dou lesse ön Roh de Boch,

denn Jugendräum jit öt och jönoch.

Doch janz önner os, oft net zum lache

wat ab un zo Fromme, ö Währspill mir mache,

un erkläre dänne os schün Natur.

Bei os kanste wandere, kans lofe un john,

dou kans och stonnelang an Schaufenstere stohn.

Fossilie sammele, ön Spezialität,

wenn mer ön de Hellesemer Kalkmuld jörät.

Für Wasserfreunde ös och jesorcht.

Üwerall kreit mer ön Angel jeborcht.

Wä jare well ob Sou oder Has,

bei os selbstverständlech, Hauptsach, öt micht Spaß.

Käjele, Regge, Kutschefahre,

Ustermorje der Joutes jare,

Feriepark, möt dröm un dran

dat alles kanste bei os han.

Golfspille ös bei os Breitensport.

Ön neue Golfplatz, janz dicht beim Ort,

jit üsjebaut ob achtzehn Loch.

Hei moß ech fröre; Wat wollt ihr noch?

Für Städter ös dat selbstverständlech.

Öm Urlob woll'n se han öt ländlech.

Dröm kun se hofeweis jerannt,

öm Summer üs der Stadt nom Land.

Mir han dann och os Siedler besot.

Ö Jöngelche do dö Köh jerad hot.

Die Urlauber kickten die Köh schruß an

un frochte; Wat sen dat, leewe Man.

Dat sen die Efeler Melchlieferante.

Un wenn dat sen janz ural Tante,

dann jit öt Flesch öm eich'ne Saft,

dat schmeckt janz jot und jit och Kraft.

 

Da Noper wor öt Silo am fölle.

Do frochte mech paar jonger Pölle;

Was macht der da, der alte Dappes?

Ihr Mädcher, dat jit soure Kappes.

 

Bei da Siedler jof öt vill ze sehn.

Ön ahle Hahn, da schlecht ob de Behn.

Sun Juffer frocht; Kan da nit john,

weil abwechselnd die Höhner ha moßen trohn?

 

Och Jäjer han ech fremdjeführt

un manch schön Fährtche objespührt.

Ön Nidderborn, ön statsen Has,

die Jäjer hatten hirre Spaß.

Öt jof ön Knall, da Has baut ö Männche,

dam Jäjer ziddert van Obräjung öt Händche,

da annere jof büß un reef janz empört:

Mensch schieß nochmal, der hat's nicht gehört.

 

Bei da Englender wor ö janz jong Missje.

Ech wandert möt him ob Schneggechwissje.

Do feng dat möt mir an ze schmuse,

dout widder mech da statse Buse.

Ech sot; No Miss, that's not okey, we have to

go to Kyllerhöh,

van do durch Liehr un dann ob Flock,

Ech wor jerett, öt kome Löck.

 

Su hat mer senge Ärjer un hat senge Kommer,

die Fromme Jen net schlauer un ech net

dommer.

De Urlauberzahl steicht van Johr zu Johr,

mir bruche mie Hotels, dat ös wirklech wohr.

Ech han dat Dönge will langsam satt

un denke bei mir, dou röums bal dö Blatt.

Dröm setzen ech mech bal zur Roh

un hale mer nömme noch ön Jeeß un ön Köh.