Der erträumte Braten

Erich Bretz, Utzerath

En Boua de sei Feld bestellt

mol hei em Floa mol im anere Feld

kreit oft ze 'sehn en schine Hoss

un su paseat bei os en Spaß.

 

En Hoss des setzt im Klie su fätt

un Michel denkt: wenn ech de hätt!

Dou Loda fress mir all die Kapp vom Klie

un esch hon noher ke Some mie.

Henn schleicht sech näher, näher rann

un denkt, ob esch en net bal schnappe kann

der Abstand es noch zwin, drei Meta

en wiadjeholt, datt dät jeder.

 

Henn mächt en Satz un wirft sech dropp

beim Fall denkt er: »Dattjett en Zopp.«

En Sekunt dano wiad Michel wach

do merkt er schon wat erjemach

ob die Bettkant woa erjesprunge

un de Hossebrode woa mißlunge.