Ett jedder.. .

Mundartliche Redensarten aus Darscheid

gesammelt von Hans Mühlhaus

 

di seein nett hunne wi via

denne durf ma de Schmeck nett unn de Hand jenn

di melke nett unn en Korref

di seen ett Schras woße un hiren de Fli um Schloof hoste

denne steet de Maul nett stell

bei denne kalwen de Ochsen

 

di seein fir en seß Weed unn en sanfde Jank

di soon: de Schnäle honn mott de Hosse Meertesdaach

die soon: bässer oß bässer unn koochen ett Flesch un der Meilich

di soon: de Schrumpere hiren unn de Keller

di däten jeär rompe rummele, wenn se de Schmand jelient krächde

denne oß mott enerjesänter Keärz nett ze helfe

 

denne oß neeist on ett Herz jewoß

di brauch ma nett zweimol se roofe

di kinne mi wi Brut äße

mott denne kaan ma Peerd stelle

di kinne kener Flech e Leed onndon

di soon: en jode Noper bei Haus unn Herd,

oß mi wi Jold unn Selwer wert!

 

Übersetzungen

Ett jedder — Es gibt welche

Schmeck — Peitsche des Fuhrmanns

kalwen — Ein Kalb werfen (zur Welt tragen)

seß Weed — süße Weide

Schnäle — Schnecken