VIELFALT DER MUTTERSPRACHE

 

De Hooptsaach oß, mir hahn en Hous!

 

Karin Eiden, Gerolstein

Mir hahn jebout, wie et jidder ene mischt.

Wat wohre mir op en eeje Hous erpischt.

Mott dämm Hous foong ohs Onjeleck änn,

Heck hahn mer kee Jeld mie firr nej Zänn.

Mengem Maan sej Jeboß dat jeht louter rond,

Deht eene vänn ohs en Kuhscht on de Mond.

Su schlohn mir ohs durch, et oß net ze söhn,

Äwwer de Hoptsaach oß: mir hahn en Hous dostohn.

 

Ehn Ei jitt bej ohs mot dam Striehhalm jelutscht,

Dahn kitt fier jidder eene noch jenoch jef lutscht.

Esch weeß ewill louter watt esch soll kohche,

Mohndes un Mettwochs Jet ven Knohche.

Frejdes johf et bej ohs louter Fesch.

Heck steht ehn Schromper op dem Desch.

Diß Daach braacht ohs eene van sech,

Ehn Forell, net mie jahnz fresch.

Dat wohr fir ohs en Fejerdaach.

Zopp van de Gräte johf et dähn anneren Daach ..

Ehn Schnitzel lejt bej ohs drej Wochen on der Pann.

Dat mer et jidden Daach opwärme kahn.

Un jitt et bejm Nohper Fleesch mot Sohse,

Dahn jit da Jeruch mot dem Föhn boß bej ohs jeblohse.

Su schlohn mir ohs durch, et oß net ze söhn,

Äwwer de Hoptsaach oß: mir hahn en Hous dostohn.

 

Onet Modehaus hahn esch en Päädche jelohf.

Do hahn esch all meng Kledasch jekoof.

Dat oß ewill alles erem.

Will kreen esch noch net ees en nej Hemm

Van denne annere Saache jahnz ze schweije.

Esch kann mengem Maan keen Reizwääsch mie zeije.

Ohs micht dat nejst, noch net ees en Spur,

Mir stöhn op dem Motto: »Zurück zur Natur!«

Beim rüde Kreuz, doh stöhn mir Schlange.

Denne hir Kleder moße fir ohs noch lange.

Neulich fön esc/7 om Plastiksack,

En usrangierte Pälzejack.

Kum hat esch die änn, du soht Nohpisch Troud:

»Dou haß en Pälz, äwwer dir hat doch jebout. «

Ohs Konner hahn et ewill jot.

Seit mir die Schulden hahn em Hoot,

Brochen die net vill ze liere.

Ven Barfög können die studiere.

Su schlohn mir ohs durch, et oß net ze söhn,

Äwwer de Hoptsaach oß: mir hahn en Hous dohstohn.

 

De Kreeskass jitt ven mir jeschrubt,

Wat mehnt ihr, wie dat mot de Zinsen ewill fluppt.

Bej Schähnten hahn esch en Kestje stöhn,

Do deht dähn Helmut mir schwaarz Bananen dron.

Wat die Leck all net mie wolle,

Könne mir ohs Sahmstes holte.

Die sen joh heck och all esu klott.

Dir könnt merjelehwen, esch trohn manch Kest voll fott.

Am Wasser spart die janz Famillich,

Dat oß joh heck ze daachs net bellech.

De Feeß jewähsch, de Zänn jebotzt.

Dotier jit een-deselbe Breht benotzt.

Sahmstes John mir all enner de Dusch.

Firjidden en Sprähnz, un dahn husch, husch.

Un oß dahn noch Jet Knoschel dran,

Stelle mir ohs on de Rähn.

Doh wähsche mir ohs och de Kopp,

Mot Jet Persil jahnz owen dropp.

Su stöhn mir doh, wie Klementine.

Porentief rein, wie aus der Maschine.

Su schlohn mir ohs durch, et oß net ze söhn,

Äwwer de Hoptsaach oß: mir hahn en Hous dohstohn.

 

En Baukass, wie de Pastur se hätt,

Wär fir ohs esu niedisch, wie on der Pann et Fett.

Wat leht esch jähr en Körfje john,

Woh dahn wäre nemme Schenger dron.

Dat hahn die Hähre all joht maache.

Ohser eene mohß könne fir laache.

Ehn Kollekte dat mir alt joht.

Dahn jähf et fir de Summer en nejen Höht.

Mir sen joh will arm wie en Kirchemous,

Äwwer de Hoptsaach oß: mir hahn en Hous !!!

Content-Disposition: form-data; name="hjb1985.39.htm"; filename="" Content-Type: application/octet-stream