»Jet« (etwas)

Karin Eiden, Gerolstein

 

Esch verzellen ech nou »Jet«: Irjend »jet«: Wat oß eijendlich »jet«? / »Jet« oß »jet«. / »Jet« Kleenes oß och alt »jet«. / Well en jonge Maan hejerode, seekt hään sech »jet«. / Hoffentlech hätt dat Mädche »jet«, / Un kaan et »jet« un brängt se noch »jet«? / Fend hään dahn »jet« dahn hätt hään »jet«. / »jet« richti-jes, / »jet« füret Herz, / »jet« füret Hous, / »jet« firet janze Lewe. / Fir die Huchzejt bezahlt hään »jet«. / Die Leck solle sehn, die haan »jet«. / Un die könne schwätzen iwwer »jet« / Dat mer »jet« sejt, »jet« erlähft, »jet« verzolle kaan, / Jeht mer ob de Hochzejzrees. / Denn nemmen ees erlähft mer su »jet«. / Dahn jeet die Zejt wegger! / Mer hiert »jet«, / Mer oß »jet«, / Mer schafft »jet«, / Mer bout »jet«. / Mer schwätzt »jet«, / Mer jit »jet«, / Un ob ees erwaat mer »jet«. / Die Nopere Tuschele »jet«, / Krejen die »jet«? / Oder haan die alt »jet«? / Oder krejen die iwwerhopt »jet«? / Oder wollen die iwwer-hopt »jet«? / Un daan krejen die wirklich »jet«. / Un daan haan se tatsächlich »jet«. / Wenn da Jong schreit, fählt him »jet«, / Wenn hään Honger hat, daan krejt hään »jet«. / Krejscht hään daan wegger, fählt him bestemmt »jet«. / Vieliecht hat hään och on der Botz »jet«? / Äwwer daan rieht mer »jet«. / Oß da Jong schrußer, kitt hään on de Schull. / Doh lierthään »jet«. / Späder liert da Jong och »jet« / Bej em Meester, da kaan selwer »jet«. Su oß daat om Lewe:

Wäh nejst sejt, dän hiert »jet«. / Wäh nejst kaan, da liert »jet«, / Wäh nejst oß, da jit »jet«. / Wäh nejst hat, da krejt »jet«. / Et jit Leck, die meene, se wäre »jet«, / Se hätte »jet«, / Se weßte »jet«, / Se kennte »jet«, / Se dürfte »jet«, / Se kräsche »jet«. / Äwwer die meesten wosse nejst, / Die jään »nejst« / Die haan »nejst«, / Die kreje »nejst«, / Die dorwe »nejst«, / Die wolle »nejst«, / Un die konn'en och »nejst«.

Seht ihr, dat oß och alt »jet«. / Wat esch hej jeschriwen haan, wohr net vill, / Äwwer winnistens »jet«!