Zo Chrestdaach

Zwei Bescherungö an einem Daach

Karl Meier, Hillesheim

 

Hock senn ech näßt an dö siebzech un senn pänsioniertö Bötriebsleiter vam Hellesemer Postamt. Och me Vatter wor bei der Post, un die klein Böamtö han noch nie zo dö Millionärö jözellt. Su hattö meng Elterö all Hänn voll zödon, oß Könner, mir worö zo sechst, anstännech zo erzejö un j'edös ön jodö Börof lierö zö loßö. So worö och streng katholech un entsprechend han sei och oß erzorö.

Nou zo menger Weihnachtsböscherung: Esch wor domols fönf Johr alt. Zo dar Zeit wor dö Bescherung öriescht Sonnesmorjöns noh d'r Fröhmöss. Mer jöloft noch an öt Chrstkennchö un wor owends fürhär alt ösu objörächt, dat mer kumm önschleef. Morjöns für d'r Böscherung jof ze-ischt noch jöbet un jösongö, un dann komöriescht da schrußö Auröbleck. Mer frout sech domlos mie üwer ön jöstreckt Kapp möt'r Schaal, als wie hock dö Pänz üwer ö Fahrrad oder ö Mopet.

Mama jeng mestens ön dö Fröhmöss weil sei kauchö mot, Papa un mir Könner jengen dann ön dö Huhmöss. Mittlerweilö lout öt zehoof. Mama hat oß all stats jömächt, un ab jeng öt ön dö Huhmöss. Dat wor für mech als Könnt rich-dech räjönd. Dö Kirch wor schün jöschmückt, newen döm Huhaltor wor ön schruß Kripp objö-baut un owen drüwer brannt d'r Stärö von Bethlöhem. D'r Kirchöchor song ön La-dengmöss un d'r Koster spült och dö Orjöl vill fe'ierlecher.

Mir Pänz durftö noc net ön dö Bank wie hök dö Könner, mir knetö ob dännö drei Stufö an d'r Kommuniunsbank. Wie d'r Chor su richdech schnün am sönge wor, heel ech öt net mie üß. Ech dräht mech öröm, satt mech ob mengö Trappentritt un seh loch d'r Takt jönau su, wie d'r Koster.

Me Pap hat ob d'r Orjel, su son mir zur Empore, ön festjöpachtö Platz un soch van owö mengem Spillchö zo. Wie ech üß d'r Kirch hemkom, holt da mech ob d'r Housdür alt ön Empfang. »Dier wärden ech beibrängö, wie mer ön d'r Kirch d'r Takt schleet,« soot hän, un schon schloch öt wie öm Füllöstall. Och me Motter könnt an mengem Schicksal nöüßt mie ännerö, ech hat meng zweit Böscherung un han van dam Daach an, nie mie ön d'r Kirch d'r Takt jöschloon.

Äwer och me Vatter hat üß dar Jöschicht jöliert. Ö Johr späder brächt mir öt Chrstkennchö ön Zitier. Möt vierzehn Johr spült ech ald jot Akkordeon, möt fofzehen song ech öm MGV Eintracht 1838 Hillesheim un hock senn Jösang und Musik noch meng leefst Hobbys!