Orbet um Fäl - von freher

un ooser Sproach - daheem

Katharina Gruber, Üdersdorf

 

Wat freher jedoan joaw,

dat weeß ma noch joot.

Die Örbet stecht eenem

fir imma'um Bloot.

Un kunnt ma de Orbeten

och noch lang nett all,

su kannt ma sech äwwer ous

um Fäl un um Stall.

Um Frehjoahr, dat kunnt

noun alles neyst notzen,

da joang et erous,

fir de Wissen ze botzen.

Un wenn de Schrumperen jesaat joawen

un de Speys un de Rummelen,

da kunnt ma sech un der Furr

hunner dem Plooch joot tummelen.

Um Heymoond, mooßten de Mäher

at un der halwer Noacht opstoahn,

un ma hoat en morjens de Kaffee

un de Wiss jetroan.

Dan joawen net nimmen Eier jekoacht

un joot Schmarren jemaach,

dan kruchten se och noch

fresch Waafelen jebaach.

Dat Kaffetroan oan sech

hoat ma joa imma jär jedoan:

Äwwer meestens mooßt ma et Schraaß

noch spreeden, iehr ma heem kunnt joan.

Un wat öss ma jeloaf,

fir zu Housten un ze Wennen.

Un joaw et en Jewitta,

kunnt ma im de Wäät mot dam rennen.

Äwwer och fir de Kiel ze hekeln,

woar et daan oan der Zeyt

un zweschen Wiss un Kielsteck

de Wääsch oft weyt.

Hoat dan um Broachmond de Fruuscht

zeydiscriun de Äjer jestannen,

seyn de Mannsieyt mot dem Howwakurf

oafmaache jangen.

De Fraleyt hoan um Kuurschnott

mit demm Krummäätz jeraaf,

un fir de Joarwen ze bunnen,

joawen Striehseeler jemaach.

Da joang et iwwa et Stoppelsteck

noch eeß mot demm Rääschen.

Un wie jär spülten de Kunner

zweschen de Kaasten Verstääschen.

Beym Schrumperen-Ousdoon

woar et Joahr at siehr weyt;

un um Steck bluw ma oft

iwwa de Metteszeyt.

Wie joat hott et eenem

daan ous de Oulen jeschmaach;

un ma hoat sech monichmoal

Schrumperen um Feyer jebaach.

De Hirest hat noun

at lang oanjefangen.

Un ma oss noamettes oft

Blädder fir et Veh plecke jangen.

Beym Rummelen- un Speys-Ousdoon

woar et at naaß un kalt;

un doa joawen de Daach

at ne mie alt.

Äwwer och im die Zeyt

woar op dernm Fäl noch Örbet jenooch,

un iwweral soach ma wia

de Leyt oam Plooch.

Un et joaw de Fruuscht jesät,

die um Wunter moaßt keymen.

Joa, su lääßt sech en Joahr

zesommereymen.

Wat sech äwwer net joot reymt,

dat oss oos Platt.

Doch et oss die Sproach,

die ma joa freher meestens hat.

Un nimmen die Sproach hoat

de Wierter, fir die Orbet ze nennen,

wie ma se doch noch

siehr joot kennen.

Un och hout jänn noch

jesaat de Rummelen un de Speys.

Bluuß määscht ma alles

op en bequemer Oart un Weys.

All Feldoarbet oss bliwwen;

se jet bluuß moderner jedoan.

Äwwer u n ooser Sproach wärde ma

imma die ahl Wierter vastoahn.

Un leyen och at iwweral

vill Stecker broach,

su durf et op keene Faal suweyt kunn

mot ooser Sproach!