Die Steuerprüfung

Karl-Heinz Schwartz, Gerolstein

 

»Nikla, lo os en Schreiwes väm Finanzamt van Daun kun, mir solle de Böcher parat hale«. »Wat soll dat dann hesche?« Mir kreie de nähst Woch en Steuerprüfer on et Haus«. »Su, da loß en alt es kun!«

Nikla, en ehrbare Schmiedemeister, dän baal 30 Johr Daach für Daach am Amboß ston, hat dat noch net erläft. Ha könnt sich neist Richtiges önner er Steuerprüfung firstelle. En Buchführung wie heck, doppelt un dreifach, mot Steuerberater, Girokonto un Quittungen, wor noch net Mode; su jenau holt mer dat dumols noch net. Dofür hatt Nikla seng Notizboch, wat hän och lauter in senger Jacketäsch bei sich hat. Do schriff hän alles dron, wat esu in der Schmett leef, un hän woßt och üwer alles janz jot Bescheed: Dor Lisa van Regine Jupp zwei Plätte beschlohn = vier Mark; de Ploch van Halten Adolf jefleckt = zwei Mark fuffzig; en Woonsrad vä Kirche Mattes jeschweßt = fünf Mark. Mie Aufzeichnungen bracht hen net. Wämo och da janzen Daach on der Schmett jesta-ne hat, do wor mo owens med jeschafft, wor des esu satt wie de Katz dor kaaler Erbse un hat keen Kopp mie für Schreifkrom.

Mondesmorjems mot joder Zeit alt stun da Mensch väm Finanzamt on dor Dur un wollt de Böcher sehe. »Meng Boch, dat kon dor sehe, dat hän ich hei«, sot Nikla, langt on die Jacketäsch un jof dam Prüfer seng Notizboch. Da kuckt sich dat en half Stun an, schüttelt mot dam Kopp un mehnt: »Das müssen Sie mir schon etwas genauer erklären; damit kann ich nichts anfangen!« Nikla mot grinze un sot: »Esch och net!«

De Hausbau

Franz soß op dem Dach van sengem Neubau un schuppt de letzt Panne zweschen de Latte. Et geng him jot van dor Hand, un hän worfruh, dat en baal esu weit wor. »Nau haß de et jo jäng zoo, wille kann do net mie vill pasiere«, mehnt senge Nooper Karl. - »Do haste Rächt«, reef Franz eraaf, »boß ewille hat et janz jot firen jange; nemme die Reß om Jiewel mache mer noch Kommer«. - »Dat os net esu schlomm«, sot Karl, »dat wor bei mengem Haus och esu. Jede Bau setzt sich, dou moß nemme obpasse, dat en sech net lascht!«

De Handlanger

»Speiß, Speiß, mir brache Speiß!« reef Klos janz owe väm Jerüst eraaf. »Esch sen op Tour!« sot Anton, holt sech de Speißvuel op die rächt Scheller un klomm drei Lederen erop op die öwescht Etag väm Jerüst, wo Klos un Hein am Verputze wore. Et wor en lang Änn boß owen hin, un Anton mot en ätlich Moal keime. Ha wor net mie de Jongste, äwer die Speiß für de Kirch zu verpotze, wollt hän noch alleen erop bockele. Dat war jo noch schiener jewäst! Owen äkunn sot Hein: »Faules Handlangervolk! De half Zeit loofen se leddisch on der Jäjent eröm!« »Nau jeff Roh«, sot Tunn, »esch könnt jo net wesse, dat dou hock die schruß Draufel dobei häß«.