Et Eefeler Dörfkond

Maria Agnes Pinn, Steffeln

 

Wenn e neu Johr kütt, ha mir vill Mot,

weil jeder hofft, et jäf och jot.

Mott Glockeklang un Böllerschösse

mir forsch dat neue Johr bejröße.

En Dahler un en lange Weck

krecht Pitterche van senger Jött.

Vill Schnie un Eis brängt et och mott

un alles hat Freud, wenn de Schlidde löft flott.

De Vatter staucht den Owen jot

un Motter mächt Laucher on Botzen zo.

Da kütt Fasowente och jeng,

om Hous jit et da vill ze eng,

da seiht mor se an allen Ecke

sprangen, die Fasowensjecke.

Hei, da jeht et noch es rond,

dat oss jet für Alt un Jong.

Keine dann nom Bett weit sen -

o wie schün oss et doch, Eefeler Dörfkond ze sen!

Wä späder de Schnieglöckcher om Jade blöhen,

de Hohlejänse nohm Norden zehjen

on dor hennichter Eck jeht de Schnie e weg

un den Tieferbach fecht nohm Dorf wie e Jeck,

wenn de Weidekätzjer om Rech erblöhen,

de Beije noh den iechte Rolle üsszehjen,

wä Vatter Jacht un Hawer sät,

Marie nohm iechte Veilche späht

un de Loft dann immer wärmer jit,

de Motter och nohm Jade kütt,

va louter Freud deht de Steffelberch rausche

un ech wöll da mot keinem annere tausche,

dröm wönschen ech mich soss nirjens hin -

wie schün, en Eefeler Dörfkond ze sen!

Wenn dann de Aprel oos hält zum Narren,

de vürwetzichst Knöspcher zu Eis erstarren,

de Klepperjongen durch et Dörfjen zehjen

un de Fraulöck den ahlen Dreck errüssfeäjen.

Wenn de Pastur et Alleluja sengt,

den Usterhas oos Feines brengt,

de Jemein nohm Markuskrüzje jeht,

ob de Leppen e Bitt - un e Dankjebet -

wo mor owen ob dem Kuppe steht. . .

da wönscht mor sich soss nirjens hin -

wie schün oss et doch, Eefeler Dörfkond ze sen!

Wenn de Jongen de Maiboum objestallt,

de Schwalen om Köhstall bouen alt,

de Veeh-Herden tummeln sech om Flur

un de Jrompere sen och on dor Fuhr,

hat de Steffelberch seen allerschünst Jrön,

un önne blöhen de Maiglöckcher schön,

dozwöchen setzen Hand on Hand

Lisjen un Franz, tröime vam Ehestand

un mir hann all ob dor Zong en Dank -

Fronleichnam, wenn dor Herrjott sänt et janz Land

me Herz va Freud net weeß wohin -

o wie schün, en Eefeler Dörfkond zu sen!

Om Heumoont jeht et eriech rond

un weil et Schaffen esu jesond

ha mir oos Heu jeng on dor Scheuer,

oss dor Strauß ob dem letzte Wohn, jit jot jefeiert.

Un wenn de Summer richtich spurt

ha mir och jeng noch reif oos Frucht.

Dröm je mir oos dran mot jodem Mot -

de Pänzjer schmächt de Kaffee jot,

dröm Vatter mot dem Fonger droht

un wöscht sich dor Schweeß önnerm Strühhot -

Jeratters hurt mor üwerall,

da Jen de Kasten opjestallt,

wenn dann e Jewitterche kütt jehucht

mor janz behend do drönner futscht. . .;

oss endlich alles önner Dach,

jit alt oos Kirmes nohnanner jemach.

On dor Kirch drängt alles dicht on dor Bank

un söt oosem Herrjott Villen Dank.

St. Michael freut sich mot allen

wenn him zo Ihr de Leeder erschallen -

des Owens jit dann et Danzbeen jeschwonge

un immer wier jit et jesonge;

das Leedche fend enfoch keen Enn. . .

wie schün, en Eefeler Dörfkond ze sen!

Oss endlich de Kirmes dann üssjezohren

Jen de Jrompern un Rommein errüsjeschoren -

et Jrompersstrüh verbrannt,

mor rücht vam Dorf et alt

un de Feller mot nöier Soot bestallt.

Om schünste Bont de Steffelberch steht

en Pracht, die jedem et Herz hüher schloh Iaht. . .

wenn de Hohlejänse nohm Sude flejen

mir oos et iecht mol nohm Owe sehne.

Es stürmt, als wenn et keen Enn mei wöll

un plötzlich jit et da janz stell

weil jeder sich besenne weit. . .;

dann zücht St. Martin durch de Stroß

und kurz drob och de Nikeloos.

Owens setze mir all om den Owe,

de Loft rücht noh Äppel die mir broode,

de Konner bastele mit heeße Backen

Steeren üss Strüh mot feinen Zacken.

Un oss et endlich dann esu weit,

brengt et Chreskind alle Mensche Freud.

De Schnie glänzt mot de Steeren öm de Wett

wä mir dann nächs kunn üss dor Mett -

da wor et Chreskind bei Arm un Rech

un jedes Herz jit wärm un weech. . .

o da wönschen ech mich sos nirjens hin -

wie schün oss et doch, Eefeler Dörfkond ze sen!