D'Näwwekaissel

Anna Maria Brogiato, Birresborn

 

En Näwwekaißelchen haate mr oam aalen Herd,

waat woar daat eenem vill wert!

Mr haat louter woarem Waasser zr Haand. Dumoals hoong nach keene Boiler oan dr Waand.

Därn Herd, d'joof jidden Daach jestaucht,

mr hoat nach net elektrech jekaucht.

Un woar daan d'Näwwekaißel jefellt,

daan haat mr noacher sir jespeelt.

Dat Feier oam Herd könnt och oald ees ousjoan.

oam Näwwekaißel woar louter nach woarem Waasser droann.

Boass morjens woar et Waasser nach loakesch, daan bracht mr oam Woanter net eiskaalt z waischen sech.

 

Su woar d'Näwwekaißel dumoals keen Näwwesach.

Un oaß hok och villes mi kamoot jemaach,

oan därn aalen Herd moat dm Näwwekaißelchen moos ech danken,

wenn ech mengen Herd well moat dr lageerten Platt oafdäken.

En Näwwekaißel oas doa keenen droann,

därn Jett net me jebrocht, weil mr Elektrech on Haizung hoann.

Daat Kaißelchen oam aalen Herd

oaß nemmen nach fir et Museum Jett wert.