Aal Melechdeppen

Anna Maria Brogiato, Birresborn

 

En aal Steendeppen steht owen op dr Stellasch

un dankt, et oas en richtech Blamasch:

Hei stoan ech remm un hoann neist me

z'doon,

dat woar dumoals annech, wie oam Spinn-

chen ech stoon,

moat dennen annern Deppen oan eener

Raih.

Daan koom d'Frau moat dr Melech un dr

Saih;

d'Melech loof kohwoarem oan menge

Boch

un bei dennen annern Deppen och.

Noah poar Doaren koom ech op därn

Desch

moat jooder, sourer, decker Melech.

Di schmooch zoo d'jebroadenen Schrom-

pern su joot,

och wenn mr d'Schmaand drop oald oafje-

schäft hoat.

Dat Schmaanddeppen woar joa mi wert

wie ech,

äwer et koom net op dn Desch.

Su joof ech jebrocht joarelank,

daan stoon ech en Zeitlank op dr Schottel-

bank

Melechdeppen haat mr nou z'vill.

D'Melech joof durch d'Fupp jedrischt,

- dat woar Jet wie en Melechmill -.

doabei woar nemmen nach et Schmaand-

deppen wichtich.

Nou steht dat och hei oane Funktiun.

Mr estamert ous nach ous nach Traditiun,

un moanechmoal heren ech eemes soan:

"Wat hoader loa en schien Melechdep-

pen stoan!"

Dan sin ech en winnech stolz,

un wenn ech net ees schloan d'Kabolz,

dan jenn ech fir Zeeroat hei stoan jeloas

un nach net op d'Millkipp jeschmoaß.