De Fleesch

Ein Sommerthema,

Gerolsteiner Mundart

Wilma Herzog, Gerolstein

 

De Kaffi dämpt on menger Tahs,

de Zeidung oss ald kunn,

ewille kitt vä mengem Daach

am Morje de schienst Stonn.

Dähn ischte Schluck väm Kaffi schmischt,

de Zeidung leijd ald op,

do kitt väm Fenster su en Fleesch

on setzt sesch ehfach drop.

Esch jähre fott datt lästesch Dear,

et brummt mer em de Kopp,

do hollen esch de Flejebaatsch,

seij setzt beij'm Bloomepott.

will läät seij mesch Jett näster kunn,

se botzt sesch noch de Been -

esch hollen uss - on hear Jebrumm

on kann se nett mieh sehn.

Will oss et stell - de Ouer jeht -

esch tronken es en Schluck

on lehse watt su van der Weld

de Zeidung hätt jedruckt.

Do kitt datt Looder uss er Eck

rieschtfott wear op mesch zoo,

schleht en Kabälz, oss ald wear fott,

esch tonnen heck keen Roh.

Will fahlen esch de Zeidung rond,

datt oss meng Flejeklatsch,

on scheisch se on der Kesch erond,

schlohn se am Desch ze Matsch.

On datt Jefehl vä Lieschteschkeet

kohm och nett rischtesch op,

weijl mott dam Baatsch op die aal Fleesch

weckt esch en anner op.