De Helleshemer Maat

Maria-Agnes Pinn, Staffeln

 

Als Eefler weeß mor un hält sich parat,

Donnesdes nohm 1. un 15. oss Maat.

Himmelfahrt un Fronleichnam fällt jedoch

de Maatdach Freides on der Woch.

Su weit mor denke kann zuröck

wor de Maat für oos et hüchst Jelöck.

 

Froher bracht mor en janzen Dach

für dat, wat hock Vürmettes jemach.

Zu Foß jeng dumols alles noch,

mor kannt noch keine Veehtransport.

Vür Helleshem - von jeder Seit -

kohm Mensch un Veeh zu Hoof orbei.

Jär triff mor Vatter Ochs un Köh,

öm och es ob de Maat ze seh.

Die mot de Söi, die blive für,

bei Quietsch - Konsert jof do jekürt,

jehannelt dat et nur esu kracht,

jeschannt, jefeilscht un oft jelacht!

 

Janz owen, ob dem Veehmaatplatz,

do jof et noch vill mieh Rabatz.

Reih für Reih, fein anjebonne

de Köh, de Perd un Ochse stöhne.

Am Jelö'öf do könnt mor et alt sehn,

ob flott oder schleppend de Hannel jehng

un dooten drei bös vier Mann kreech,

da wor die Sach alt on dor Weech.

Perfeckt jof de Hannel eriecht jemach

von jedem durch en kräftijen Handschlach.

Do noh trank mor de Branteweng noch,

de jemötlichen Deel für all die Ploch.

Wä Mattes verzull üss der Douner Eck,

bliv dor janzer Wirtschaft de Spuck eweg.

Doch Jannes owen üss dor Schneefei

wor de jrüßte "Münchhausen" on dor

Eefel.

 

Esu männijen Heilich jof do jemächt

un de passend Lock beienanner brächt.

Nikla üss dem Kirchpel, de wosst Bescheet

üwer alles un Jede, weit un breet.

RTL un Daresschau hock noch erblasst. . .

für dem, wat Hampitt se Mondwerk schafft.

 

Woren all Jedanken üssjetouscht,

joof sech noch am Koufe von Krohm be

rouscht

Va vür bös honne könnt mor söhn,

erstreckt durch Helleshem sich Krohm.

Eine Stand wor newend dem aneren,

Lengend, Tiertich un Botzeklammeren,

vom Heukrope bös zum Kamerpott,

für Mensch un Veeh holt mor Jet mot.

En flotten Hannel jof do jetriwen,

dat oss bös hock jenau su bliwen.

 

De Krohm jof moderner mot dor Zeit,

su fend och hock jed Mensch e keit,

wat hen om Alldach brache kann,

denn ob dem Maat oss dat ze hann.

Doch bleivt von froher oos unverjess

de Mann, de mot de Banane schmess -

e sujet oss hock net mei do,

et schmeißt ke Mensch oos mei Jet noh!

De bellije Jakob oss och jestörwe,

dröm moß mor e paar Mark mieh besörje.

Doch bliv de Maat bös hock intressant

für de Lock von dor Ahr bös Prümer Kant.

Die Eefler Orjinale treffen sich do,

weltweit kütt mor hei sich noh,

üss janz Europa Ochsen un Köh

sen international ze seh.

 

De Maatdach hock zeidich erch verkürzt,

bliv wegger wie froher mot Stöhlcher je-

würzt.

Ejal - ob Heumoont, Ran oder Schnie,

en richtije Maatmensch verpasst de nie.

Mir Eefler, ahl un neu Jeneration

hahle fasst oos Helleshemer Maat - Tradition.