Feldwäch (Feldweg)

Katharina Gruber, Üdersdorf

 

Wenn ech en

stelle Feldwäch jiehn,

funnen ech doa de Welt

noch imma schien.

 

Ech kaan, wie ech well,

mein Schreit bemäßen

un kaan alle

Stroaßelärm vajäßen.

 

Hei weisen och at ees Vijeltjer

hir bunt Jewand;

joa, en oss schien

da Wach durch et Land.

 

Ech sehn, sech Veiltjer

inner Hecken ducken

un weeß net, wo ech

zoescht hin soll gucken.

 

Dek Kureschstammen

maachen sech iwweral breet,

un ma seit hir Blede lichten,

ejal woa ma hinjeht.

 

Och Jänseblembjer

treft ma op Schrott un Trott,

un wie jär hollen de Kunner

sech se fir Streißjer mot.

 

Schien kleen Steefmeterchjer

seit ma heiunstoa.

Et Kannekrout und de Kamillen

sein fir et Wiehdoans doa.

 

Woa et ficht oss, seit

ma oft Botterblome stoahn,

äwwer ma mooß och laast

Desteln und Brenästele joahn.

 

Fraueschohn un Frauemantel

fänken de Blek.

Un et Hirtentäschel

steht net dahunner zrek.

 

Och Deiwelskrall un Bäreklau

behoapten sech imma.

Un von de Ärpelen seit ma

at baal en Schimma.

 

De Margeriten verloaken

su oft zom Pieken.

Un ma bewunnert monichmoal

de zoart Vurelsweken.

 

Hoahnefoß un Klie

sein net ze vajäßen.

Un de Soauerampel doat ma

freher at es ääßen.

 

De rut Noachsnelken un schruuß

Sternmiere lichten at von fär.

Och Moauerpäfer und Schoafsjorv

seit ma imma jär.

 

Spitzwegerich und wel Muhren,

die fahle keeß.

Un et Jet suvill Kreitjer un Blomen,

dännen hiren Nomen ma net weeß.

 

Doch och su monich klee Blembjen,

wat jeroad doa steht,

mooß et un Koof hollen,

dät ma iwwer et jeht.

 

Un daan die Schräser un

Schmillen, schruuß un kleen,

jederind oss doch annesch,

von näst besehn.

 

Wie Schnie su weiß,

seit ma Scdnehne blehen

un sech Käfer und Schnälen

op die anner Seit bemehen.

 

Äwwer det de Jimst

wie Jold daan lichten,

kaan ma op en Jank

durch de Zehnerei net vazichten.

 

Och de Hilänter

zeescht et Ooch weit on;

wie joot da Saaft, da ma

von seinen Troauwen hon.

 

De Heckeriesjer präsentieren

sech zoart un fein;

se werden da späda

Bottele sein.

 

Dojänd maachen de

Noßhecken net vill här;

äwwer trien se wia,

greift ma drun kreiz und quer.

 

De zeidisch Schliehnen,

janzdunkelbloa,

stiehn de Bottelen

mot hirem Ruut net noah.

 

Um Joahresloof

wäßelt oft et Bild.

Äwwer de Wunter hot

keen Bloome mieh um Schild.

 

Dofir knirscht daan at ees

inner de Schohnen de Schnie,

un de Beem un Hecken

sein su schien wie nie.

 

Och daan oss de Welt

om Wach wia voll Wunner,

un ma staunt iwwa Reifpracht

noch wie kleen Kunner.

 

Su well ech oose Feldwäch

mot keenem Boulevard toauschen.

Näwescht oosem Wach hiere mer och

monichmoal en kloar Baach roauschen.