Eisblomen

Katharina Gruber, Üdersdorf

 

Eisblomen,

woa findt mer ech noch?

Nimmen noch sälen

jet et ech doch.

 

En Finster mo.t Roauten,

doa woaren se drun.

Doch sein se jeschmolz

janz flott on da Sunn.

 

Et Herz joaw eenem woarm

bei all eirer Käält.

Wään hot ech zo de

Allerschiensten erwählt?

 

Farn un Jeäst,

Bleeden us Eis,

Jespinst us der Schöpfung

ewijem Kreis.

 

Hoaucht ma dajäänd,

wie mer et kleen jedoan,

jän de Jedanken wia

un de Kunnerzeit jetroan.