Botter mahchen

Maria Bleses, Birresborn

 

Et johf nach kehn Zentrifuhch unn kehn Molkerei,

mott'm Botter mahchen woar esch onn d'r Reih.

En johden Ehmer Melisch, fresch von de Keh,

mott d'r Hand jemolek unn vill Meh.

Dahn johf se onn d'stehnen Deppen jeseiht

unn kuhm honner d'n Owwen onn'n Reih.

Doa moht se stoan, boss de Melisch woar deck,

dahn woar de Schmahnd och stäif unn deck.

D'Schmahnd, dahn johf oafjeschähft onn'n Schottel

unn johd bäienanna jehahl fir d'Botter.

Omm Summer johf et Fahß unn de Schottel omm Wahßer jekehlt,

soss kruch ma kehn Botter reht.

Omm Wonter woar et immjekehrt, dahn moht ma alles wermen

dat ma Botter kruch reht.

Et Rummelfahß moht ma lang driehen boss et Botter woar.

Un monchmohl woar ma erstount, wievill Oarbet et dahn nach woar.

Unn et Wahßer moht ma knädden ous d'r Botter rous,

soss such d'Botter net johd ous

unn juhng och net johd uss d'r Form rous.

Dahn mohch ma ehfach en Botterwähck drous.

Die Bottermelisch woar omm Summer en Delikatess -

et Botter mahchen dajähnt woar Stress!

Hock simma ahlt unn erinnern ohs jähr

unn ma iehßen och selwerjemahch Botter nach ehs jähr.