De Bouereioaden

 

Ohsen Bouerejoaden, wie e frehjer woar,

esch well ehs beschräiwen, wie en duhmoals

woar:

Rund imm de Joaden woar en Stangjettenzunk

-

su woar et wie ma woaren junk.

Omm Frehjoar johf vill dronn jesicht,

von allen Suhrten, alles jemischt.

Daht onnzodehlen woar de Frauen hirr Sahen,

et johfen firr alles Fellcher jemahch.

Mir Frauen woaren opp de Joaden recht stolz,

firr de Riecht zo hahlen woar dat lang Sehl im et

Kiehlholz.

Lahst et Pettchen woaren Palmen jesaht,

dahn schruhßen Pälmbohm woar alt ahlt.

Dronn hatten de Viehel hirr Nost,

et Fohder firr de Jungen hollten se sech ous

demm Most.

Firr de Kiehl zo siehen woar enn bestimmte

Plahtz,

die johfen späder wegger jesaht.

Die Blohmen stuhngen net all onn d'r Reih,

et woaren der doafirr zo villerlei:

Pingstruhsen, Joldlack, Margrittenblohmen,

Malven unn och Kaiserkruhnen,

Schnieglöckcher, Primeln unn Akelei,

wemma se all oppzellen kinnt, wären et d'r

nach allerlei.

Näwwen d'r Joadendirr stöhn et Kechekrout:

Pittersillich, Protzel, Sellerie unn Maggikrout,

danäwwen Zoppeschrehn, Zwiwweln unn Buh-

nekrout.

Die Stangebuhnen, die woaren su hieh,

danäwwen stuhng Wirsing, Kahpes, Kohlra-

ben,

Erbesen unn Murren unn nach mieh.

Omm Summer woar de Joaden su schien,

da blehten d'r Blohmen nach mieh.

De Stachelruhsen, Nelken, Fäierblohmen unn

de Mohn,

Rittersporn, Astern unn Sunneblohm.

Et stöhnen dronn och nach e poar Behm:

De Nählches- unn de Schnieballebohm,

enn Kiaschdn-, Quetschen- unn Ahpelsbohm.

Deck unn ruhd Kriehcheln, Hommperehähken

stöhnen Iahst de Zunk -

die Hähken woaren att all net mieh junk.

Erdbeeren stöhnen net wie hock onn d'r Reih,

die wohßen wie se wollten, dat woar ehnerlei!

Et stöhn dronn och nach enn Baienhäip,

ma mohd joht oppassen, dat se ehnem bluffen

vom Läif!

Omm Herest woar omm Joaden alles schien:

Dahn blehten de Dahlien unn Asteren, alles

bunt,

unn et johf alles jeerntet, dahn juhng et rund.

Omm Bouerejoaden wohß alles wie et wollt,

et johf näist jespritzt, unn et woar alles joht,

unn et stöhn och nach vill kräiz unn quer -

äwwer et oss lang her

                                                                        Maria Bleses, Birresborn