Ein Jahrkreis

 

Januar

De Januar hat de Schlappen än

on kitt nett senger Wäsch,

de Sonn häld virm Jesiescht de Hänn

on dengelt honnerm Räsch.

En kleene Scheng scheckt sei erop,

last schniebeladde Panne,

on wärmt jerad en Ooreblock

de Feeß dem Kireschturmhanne.

De Sonn meent dat war ald jenoch,

su bleiwt de Wonter wie en Floch

op oose Houser hange.

 

 

Februar

Jefrorre schwenkt de Wääsch om Wonnd

on Sonn op lange Lenge.

Väm Hohnerstall kitt satt en Fuchs,

wär senge Pelz ald menge.

De Februar schwenkt senge Hoot,

sät: »Jellou, knospresch Wedder!«

hät Sedelbast än sengem Hoot

on schwatz en Kroefedder.

 

 

März

On marrneje Meerze mott er Mask

en Bokert sprengt om Schnie,

wo hei on do en Krokuss deit

de Schrond ald on de Hieh.

 On senn de Knospen än de Beem

och noch net schrejelesch weit,

 en Frau dem Usterhousbotz ald

fest on de Oore seit.

 

 

April

Firr Johren ald

hät hän meng Jonst verlorre,

wenn wedderwennesch wie en Fahn,

hän loot äm Lenz

mesch nemme zänkesch korre.

 

 

 

Mai

E seeß Verspreche,

 wie vänner Brout,

 op Wiese leit

 on jonge Wegge.

 De Jaade bleet

 noch ont et Krout.

 De Wonterkäld

oss noch su weit.

 Do melt de Guguck

et wär Zeid,

 de iescht Schonk

änzeschnegge.

 

 

Juni

Dä Mond, dän oss schreen on jesond,

et Jett Zaloot will satt,

och Brozzel jettet vellesch

on dischdesch Pitterzellesch.

 

 

 

Juli

On Trouwe hange Krieschele,

 die ruude on die schwatze.

 Pleck Schottele voll Erpere

 su seeß datt se baal plalze.

 Fir Schneesen e Schlaraffeland,

pleck, pleck, datt se nett foule.

 Uss oosem Besch kunn Hompere

on deck on seeß de Brämere

 on Konner mott den Eemere

 on schwatze Wolpermoule.

 

 

August

Heck ziddert on der Hetzt de Loft

op Stroße, Leie, Panne,

mesch douere will all die Leck,

die on de Städte wanne.

Steht iwer Feller weit on breed

de Sonn on dreit se uss,

hahn esch nett weit boss on de Besch,

do rohen esch mesch uss.

Om Schedde, deef on oosem Besch,

weeß esch en klore Borre,

datt Wasser oss su reen on fresch,

dou meeds et och es korre.

 

 

 

September

Mir zwei senn honner weller Ness,

datt Eischhörnsche on esch,

mir deele jidde Heselter

äm Rand van ooosem Besch.

Esch holle mir vän ennen die,

hett pleckt sesch all die uss der Hieh.

 

 

Oktober

Wenn om Oktober iwerm Zong

de Dahliekäpp schwär hange,

 bloh, jell on ruud de Astre stohn,

 de Beem will all bont Jacke trohn,

 dann oss mott sengem Farwepott

 durscht Land de Herwst jejange.

 

 

 

November

Kläf Biller on en Album weil

on les on schiene Boocher,

doon dir die deck Schaatz op et Bett

anstatt der denner Doocher.

Schreit Breef, die de lang schellesch boss

on loß de Newel kreise

on louster wi de Hollejäns

on warmer Länner reise.

 

 

Dezember

Fir Kääld senn mir jood vierbereed

mott mannjern Klafter Holz,

fir Honger och, mir kucken op

oos Schrompreheef mott Stolz,

op Ohjemaachs. Jebeetz on Saft,

de Keller steht will voll,

Schonk hängt om Haaschde, Seid än Seid,

wän dat all äße soll.

Wenn et will kloppt än ooser Dirr

on bousse steht fremm Leed,

senn mir ze deele watt mir hahn

och wirklesch vierbereed?

Texte: Wilma Herzog

Fotos: Miriam Schönberg, Hans Illgen