De Umweltpreis für Tant Bäb?

Maria Agnes Pinn, Steffeln

 

Vam Kreej her weeß sie noch ze spare,

un oss bös jetzt recht jot jefahre

mot dem Recycling, söt mor hock,

wat selbstverständlich für de Lok

on de verjangene Johre wor;

oss hock net immer alle klor.

Doch oos Tant Bäb jeniert sech noch,

weg ze schmeiße, wat mor wier broch.

Üss halewe Schohrehme jit en Schloof ,

für de Bucht obzehange, janet su doof.

Vam Biewer-Bettzeuj, Lengend un su wegger,

Jen Köchendöcher un Schrubsäck jeschneg-

gert.

Oss Tant es zu em Fest jelade,

wo de Plastik-Melichpöttcher wade

jit nix dovan on de Kaffee jekippt;

ne, - da bestellt sie doch lewer e Bit!

Jo, bei de Kirchen- un Jemeinefester

klappt de Recycling noch vill besser,

weil mor do Unmengen van dem Jeschier

zur Mohlzeit beim Eeße broch jede Kier.

Dröm stellt Tant Bäb sech de janzen Dach

als Spölmamsel zor Verfüjung esujar.

Meest jeht dat jo für en joden Zweck,

un spöle mächt lang net wie eeßen deck.

Plastik-Krom zum Fotschmeißen oss hier tabu,

mot Spöle spart mor Jeld un Müllberj om nu!

Sie säubert om Houshalt mot Essij un Salz,

su krecht de Kanal kein Chemie on den Hals.

Jänt et Unjeziefer wehrt sie om Jade,

mot Bröhnesselbsbröd Jen de Löis verlade

zücht selewer hier Jemös sich all,

köft ohne Verpackung ob jede Fall -

wat sie net an sech selewer hat,

do oss de »Jelle-Sack« janz patt!

Mot Rhabarberblader un Zeidong jänt Hetz un

Kalt,

isoliert de Tant alles, dat et fresch sich hält.

Van de joden Hemmer jeht de Weischlou retur

on de Maschin, für de Ärbets-Klamotte pur.

Ob et dem Henkel passt oder net,

die holt de AEG esu lang ont Jebet

un rechnet dene klip und klor,

wat sie all jespart on 40 Johr

an Wasser, Polewer un Enerjie,

dat die janet annich könne mie

un sich endlich dozo entschleeße moße,

en jruß Recyclingklapp onbouen ze loße.

Sie hat noch immer e rein Jewossen ohne Le-

nor,

denn siezooch sechs Konner jruß, mot Leev un

Humor.

De Lieblingsneffe treeht sujar en Recycling-

botz,

janz top, mot oppene Knee-dor Familiej zum

Trotz.

An de sujenannte Wohlstandskoule,

seit mor Tant och sier oft mouse.

Räft männich Blömchen do errüss

wat späder üppich blöht un sprießt.

Vill Plastik un och Blomepött

jit sei dor Järtnerei wier zröck.

Froher hat sie mot der Recyclingart

den Houshalt vürm Bankrott bewahrt.

Höcktreeht sie domot de Müllberj af

un animiert oos zum Nohmache brav.

Och wat mor bal bestaune kann,

die hat noch immer den ierschte Mann.

Mot alle Macke die Hen esu hat,

do kütt Tant Bäb bös hock parat.

Sie hält janix van dor Wegwerfwelle,

wat sie hat, jenüjt hier für all Fälle!

Sie hält zo him durch Freud un Leed,

bös et Jraf die Zwei es trennen deet.

En Wiedmung mor drob mache könnt...

Umweltschmutz wor hier vorpönt.

Tant Bäb krich zwar nie en Umweltpreis,

doch jof sie täjelich Kraft un Schweiß

für de janz Familiech, un et Dorf och,

om lange Lewe recht ömweltbewoßt doch.

Sie hat dem Herrjott seng Schöpfung bewahrt

mot Möh un Fleiß, ob hier janz enfach Art!