En Summermorjen

Et oss de Morjen joa noch jet dumpesch, äwer ech meenen, Cillesch, mir kinnten enklech je-leich op de Baach joahn Lin et Hei doa suweit verjoddern, dal mer et houat noch runkren. De Dreeswiss hol noch Zeit.

Dat oss joa joot ordeniert, Mieden, Awer mirr oss et joarnet koauser, un ech sein noch janz malak vom Morbelepleken jesler. Et oss immer en joot Enn boss noah Breckem. Dat weeßt Do-au joa och. Äwer oos Ammi meent dat net. Dat well de näästWoch noch ees joahn. Dakaanet sech äwer eemes annesch mothollen. Vlicht jeht daat joa mot Dir un et Hei?

Dat hol jesoat, et meeßt sech da linke Fooß bäen, well doa en Schieiter drun war. Et woar mot borbeße Feeßen iwwer die Dillen un der Fooderkech Jangen.

Dir seid mer Fraleil! Ech meenen, dir wärt hoaut och allen zwei jet maleiesech. Äwer im wal gewät: Wenn de Noavend Musik war, dat ech reist mieh wieh. Op rnech breicht dir dan at es net ze zellen. Dat dat ech och net, Mierten. Ech weßt at enen, dämech järmothelt.

Ho! Meenst Doau ieren da Schorchdebetzer vom Hunnerbesch?

Loa hoss Doau de Noal op de Kopp troaf, Mierten. Da kennen ech at seit de Pingsten.

Su! Daan oss dän eweilen Oanert bei Dir? Dat intressiert mech äwer och net. Ech hon no-aun meinen Huddel un mooß alleen op de Baach joahn.

Äwer dat well ech Dir soan: De Mettesch kunn ech heem fir ze ääßen. Da maacht dir zwei, dat et ret oss. Ech holle mer eweilen äwer noch an Schmärr un en Bull Kaffee mot!

Katharina Grubcr, Üdersdorf