Oos aal Mool

Se steht um Kella un jet joot verwoahrt, äwwerdat Kella-Lawen woarjoarnet hirOart.

Freher hot mer un der Stuw drimrim jesääß, mer hot drop hantiert, un mer hot dran jääß.

Se woar de Desch, op dam mer alles kunnt

maachen,

mer kunnt och joot dron schwäätzen

un laachen.

So woar wie en Wesen mot

Oausstrahlungsk raft;

wat joav im se rim net alles jeschafft!

Wofir se äwwer doa woar,

doakoametdrapon:

Fir de Bruuldeech ze verschaffen,

mooßt mer de Mool joa hon.

Dän hot de Motter doadrun jemaach, un wie joot hot dat Bruut doch imma jeschmaach!

Wie et Sälwerbaachen äwwer net mieh Mode

woar,

doa soat sech de Mool:

Wie stiehn ech noaun doa?

Et koam äwwer noch ees en Daach, da woar

wie koaum eenen,

doa dürft oos aal Mool noch ees allen deenen.

Bei der 700-Joahrfeier vom Dorf joav vill von

f reher jewisen,

doa hot mer noch ees all dat Aletjeprisen.

Och Bruutbaachen wie freher hot ma hei wiea

jedoan,

un dotier wollt mer oos aal Mool jär oausjeliehnt

hon.

Su mooßt se oos Haus daan et eeschtmoal verloaßen, un se kunnt sech och noch vir der Dier sehn loaßen.

Op de Festplaatz hot mer se mot em Auto

jefoahr,

un doa joav se sicha wia allerhand von freher

jewoahr.

Un jesehn hot se doa wia vill aal Saachen: En RummelfaalJ, fir Botter drun ze maachen,

en Schoaß, en Zentrifuuch,

Kurvelen un en Schääfel,

en Hoat, en Waan, en Fläl un en Oawekääßel.

Fir de Deech drun ze machen, dürft sei sech noaun wia präsentieren, un jedereenen wollt och jär dat Bruut probieren.

Un aaler Schlichthet koam se noahm Fest wia

z'reck,

un se treemt seitdäm sicha von ihrem Jelek.

Katharina Gruber, Üdersdorf