Meerlebaach

Oh Meerlebaach, dou bass bekaant

iweraal am Eefellaand.

De Kill, se schlängelt söch durch et Daal,

mor kaan se sehn von iweraal.

 

De Bertradaburch jreßt aus der Fähren,

jefeiert jött lo owen jähren.

Et ass von jeher Traditiun,

et Burchfesl ze feiern seit Johren schun.

 

Os Kierch ass en Schmucksteck, se steht mat-

zen am Doorf,

jidvereenen dorf ranjohn, et kreit keenen en Ko-

orf.

Jeht mor an de Mass, wenn et laut et zweit,

daan kaan et passeeren' dat mol keene Plaatz

meh kreit.

 

Et Häärenhaus ass wollen nei renoveert,

dat ass och jet wat de Leit interesseert;

dojenn Sitzungen ovjehaalen

on jemeetlech Stonnen für de Jungen on Aalen.

 

Mir honn och en nei Jemeenenhaus,

do könnt mor aus dem Feiern net meh raus.

FirjiddWochenendassen Fest jeboocht,

von de Leeiden jott et och jool besoocht.

On hott mor en jruss Familiienfest,

dann kan mor feiern do et best.

 

Et Kluuster wor freeher Exerzitienhaus,

spöder mochen se en Altenheim draus.

Su en Haus ass fir ääler Leit janz bequem,

wenn et och net su ass wie doheem.

 

Et Kapellchen am Hoonert lidd zom Bedden an.

All, die vorbei John, kucken jäären ron.

Et steht lo uwen su onscheneert,

dat keenen bei der Andacht jet jesteert.

 

On wemmer vom Berch an et Doorf ran seiht,

frocht mer, worom feehrt mor an Urlaub su

weit?

An Meerlebaach äs et dach su schinn,

do broch mor neerends annichters hin!

Anneliese Schmitz, Mürlenbach