Zeijt

Zeijt!

Dou alo Spitzbuw!

Hal än!

Wat tres dou fot

om Sack?

 

Oje, meng Zänn!

Dat blonn Hoor!

Menger Appdit!

Dä jodeSchlof!

 

Wat säste?

Esch han desch net verstanne?

Dou kiss wier,

fir de Rest?

Wilma Herzog, Gerolstcin