Waröm oss en Hahn

un keen Hohn ob dem Kirchturm?

Ob suem richtije Eefeler-Kirchturm

steht üwerm Kreuz en Hahn om Sturm.

Dröm frocht om Untricht es den Heer

de Konner, waröm dat eijentlich wär?

Marie ment: Weil die Kirch katholisch

un de Lobjesang sier oft ambrosisch!

De Pastur erjänzt darob noch

wie den Hahn jekräht hat doch -

Petrus flott zum Lüjener jof

bei Jesus ob dem Pilatushof.

Weil den Hahn oos mahne soll

de Wohrheet ze soon jed Zoll!

All dat klong janz schön un jot,

doch Pittche wor dat net jenoch -

hen brächt en anner Arjument

wat jeden überzeuje könnt:

Do mohten se en Hahn drob stelle,

doot hen als Eefler Jong verzelle -

wä mor en Hohn ob die Spetz jesatt

hat de Kosler vill mie Ärbet jehat -

möht jeden Dach klötere wie en Dolle

ob dem Turm dem Hohn die Eier wegholle!

Maria-Agnes Pinn, Steffeln