Et Heljenhous

Et steht er Kapell on do Stroaß bej d Kyll d kunn allen Daach der Besochervill. D Keerzen jon Daach un Noacht net ous on oser Motterjoddes hirem Heljenhous.

Unosmoon Nuht, wer weit mo John em Helef reft mo die Motter on. Neesl jeet verlorren, waat mir Hier söhn. Alles jeet von Hierzoosem Heerjottjetrohn.

On john mir dahn hem, dahn hon mir rem Mol

mir denken, et Jett sicher alles rsem jot

on schritten mir et op, wat mir schellesch on

Dank

vill z' kleen wir dahn die Kapellenwand.

Motterjoddes holl ous och dahn on d Hand wenn mir john ous diesem Läwen on daat an-ner Land.

Maria Schüßler, Birresborn