Wo bleibt die Gleichberechtijung?

De Wedderdeenst söt janz jenau,

jed Tief, wat kütt, dat war en Frau -

et hat sujar en Fraulöksname,

Elsbeth, Ruth, Kathrin un Jane.

Un kütt en Hoch va weit cran,

su oss dat jede Kier en Mann.

Raimund, Siegfried un Konrad,

brennen oos om Summer ob de Schwaat.

Die sen als Hoch net immer stärk -

esu wie normal der Mannslök Werk,

sen och ja net louter erch jruß -

dröm oss de Männername stuss!

Wie oft hat alt e Weibsturmtief,

die Kerlen on et Meer jehiefl -

un brausten üwer Dütschland schwer,

alarmierten de Seenot un Feuerwehr.

Die kreijen oft janz dolle Schmiss,

do han de stärkste Mannslök (Sch).. Angst.

Hat mor vieleicht do jet verdreht,

dat jedem Hoch en Mann vürsteht?

Sujar wenn et stell un sonnisch oss,

och umfangreich mot em jode Boss -

möht sue reizend Hoch es dann un wann,

doch och en schüne Fraulöksnamen han!

Un en Sturmtief voll Kraft un Schwong,

dafür en Name van em fesche Jong!

Denn wie stärk die Mann et Röckgrat han,

dat kütt doch meestens ob hier Frauen an!

Maria-Agnes Pinn, Steffeln