Daat aal Hous!

Esch woahnen on minges Vatters Hous,

daat os old poor hounert Joahr aalt.

Ming Älteren un Schrußälteren woahnten old

dronn,

un et hot nach die selbesch Jestaalt.

 

Om Staal os old lang ke Veh nie dronn,

zojewoars os dat Jans Jemejer,

de Sponnbäter hänken om aale Jebälek,

un en Ejl reft Noas ous der Schejer.

 

Dat Flaster om Hoff os bokelesch,

mo stelept moneschmol driwer,

dat os auwer net verwonerlesch,

wivill Mensch un Veh jong old driwer.

 

Oam Kellerjwölef sin suvill Steen,

e Jans Hous krisch moa do hook reet.

Auwer su en Keller Jett net me jeboocht,

se krischent ooch joarnett me reet.

 

De Waasserledung kom on et Hous

virr onjefähr hounert Joahr.

De Pomp joof du oafmontiert,

auwer de Borren om Keller os nach do.

 

On der Stuw sin de Schaafer noch on der Waand

un och die aal Wandouer.

Die holen keen Plaatz weg, do jet vill ron,

die setzen nach deef on der Mouer.

Däen aalen Owen steeht och nach do,

donewen d'Owensbank.

Do setzen de Mannslek oawends dropp

un stuchen de Pejfen on Braand.

 

Monesch Huczett un Konddoof jof hej jefejert,

un wenn enen sturew, wor Trouer.

Die Generatiunen, die komen un jongen

daat Hous hot daat all iwerdouert.

Su en aal Hous ka vill verzelen

un hers de och jansjenau hin,

daan spierst de, die Aalen sin louter nach do,

un ech fonnen daat irjendwie schien.

 

Vill nee Houser stoon on osem Doref,

on sehn och wonerschien ous,

auwer esch fehlen mesch woll un jeleklesch

on mingem aalen jemetleschen Hous.

Maria Schüßler, Birresborn