Brauchtum Steffeler Jongjeselle

Karl Mies, Steffeln

De Maikranz bonne

Kranzbinden für den Maibaum durch die Steffeler Mädchen

Am Daach für dämm iaschte Mai treffen sich de Steffier Mädcher irjent wann am Nohmeddisch, ömm für dann neue Maiboom, dann moa noch oppstelle, en schüne Kranz ze bonne. Dat Kranzjestell jitt jedes Johr wegger jebrocht, de Dannerejser holle sich de Mädcher üss dämm Bosch. Die senn dann esu lang mott dämm Kranzbonne beschäf-tischt, boß de Jongjeselle de neue Maiboom onnet Dorf bränge. Be-für de Maiboom dann oppjestaalt jitt, jitt de Kranz unn de Spetzt mott Fähncher jeschmöckt.

Maiboom oppstelle

Maibaumaufstellen durch die Junggesellen

Die Vürberejtunge für en Maiboom fange alt onn der zweiter Woch vam Aprell an. Da moos mer de Föchter fröre joahn, wo mer en schüne Boom haue könne, Meestens jeet de Föchter mott oos, unn wenn mir dann en Boom jefonne ha an, jitt de markiert unn van de Bösch-männ hinjelecht. Froher, doa wo-or dat och esu, dat de Jongjeselle

de Boom schlohn dohte Hock darf mer dat joa nett mieh, we-jen dämm Unfallschutz Wann de Boom dann am Bodem lejt, treffen sich de Jongjeselle mott der Axt unn dämm Scheelmetz zum Boomschelle Dat moos ]emaach jmn, doamot de Boom noch us-streue kann Wann etjoht jeet, dann behalt de Boom och seng eje Spetzt Wann et netjohtjeet, moose mer ahn dämm Daach bejm Obstelle en neu Spetzt uss dämm Bosch mottbrange Am Daach für dämm laschte Mai jitt dann de neue Maiboom mott em Trecker unn ehr Kahr uss dämm Bosch jeholt unn onn et Dorf je-fahre Jetz moose merjoht opp-passe, doamot mer och nchti-scheromm onn et Dorf eronn fah re, weil de Boomjoa net miehje-draht kannjlnn De Jongjeselle zehje de Boom boß für Mattessehoff Do, jitt de dann van de Steffeler Madcherjeschmockt De Jongjeselle mosse |etz de Schare bonne Doafur hole mer en paar Seiler van der Feuerwehr unn de Steijpe vam letzte Johr Wie mir de Schare bonne moose, dat kann mer nett erklare, dat moss mer here Wann de Schare ferdischjc-bonne scnnjitt aajefange, de Maiboom oppzestelle Die Schare ]inn onner de Boom jestejpt, so dat moa Schnttche für Schnttche

noa führ rutsche könne unn de Boom langsam üssem Winkel onn et Lauch rutscht, boß en dann janz grad steht unn richtisch festjemaach kann jinn. Wann de Boom steht, dahn kann jefejert jinn. Froher moote mer och noch de Maiboom bewache, weil dat esu Brooch oß, onn der Mainacht denne annere Dörfer de Maiboom affzehaue. Hock jitt boß ömm zwölef Ouherjewacht unn anschließend onn de He-xenächtjejange.

Hexenächt

Hexennacht zum 1. Mai

En der Hexenächt jitt de Logge ömm Dorf su manche Spockes unn Streech jespielt. Alles watt dann net niet- unn narelfest oß unn bej de Logge für der Housdür lejt, kann für de Streech jebrocht jinn. Manchmol jitt mott de Foß-matte de Wach zur Kersch üssje-leecht, oder et jitt opp dämm Sportplatz en Campingdesch unn en Parkbank oppjestaalt. De jong Frejerte, de onn dämm Dorf ihr Mädcher haan, kunn onn der iaschter Mainacht unn stelle ihre Mädcher en Maiboom opp. De Maiboom, dat oß en Birk, die mott bonte Fähncher jeschmöckt oß.