Altes Eifler Wiegenlied

Heia, heia bousen, de Summer jon mir na Klousen. Do jon mir durch de Birkenbesch, un plecken en Schirz voll Haselness.

Haselness mot Keren, am Himmel ston viel Steren. Die Steren ston em Himmel, om Jorden west de Kimmel. Der Kimmel west om Jorden, de Bour dun mir schwoden.

Schwoden mir de Bouer, sin die Kischten sauer. Sauer sin die Kischten, den Hoaschten dun mir fechten, fechten mir den Hoaschten, dun mir dat Nuces schloaschten, schloaschten mir dat Nucesjen, quik, quak gueckelchen.

Christel Weber, Birresborn