Wenn Uroma mit den Kleinen sang...

Pumpernickels Kläsjen loch huner dem Owen un schluf. Lo brand sing Läderbetzjen, wat minst dou, wat da luf. Do luf hen un de Keller, do brand et noch vill heller. Lo luf hen ob de Specher, ha wor en ale Krecher, lo sprung hen un et Strih un fung sich do de Flieh. Hen klettert op de Schanzen un fung do en ze danzen. Soss en Vijelchen op dem Dach, hätt sich bal kabottjelacht

Christel Weber, Birresborn