Pure Quatsch


De Astrolore hök bestömme,
wie jit dat neue Johr da nömme?
On dor Zeidong ka mor lese
von Prominente hirrem Wese,
doch me Verstand well net kapiere
für all et Selbe on de Steere.
Oss do en prominente Stier,
da jeht et Dem jenau wie mir.
Om Horoskop do steht jenau,
den hölt dat Johr en neue Frau.
Dröm röft Schmitz Pitter janz entsetzt:
„Do stömmt net alles om Jesetz,
ech ka net wänt Astrolojie
en neu Frau holle, nie, nie, nie!
Wo Meng dochjrad su schün un jot
et Zepter schwengt mot fruhem Moot,
versöricht oos et Hous un Köch
un mächt de janz Familiech rech.
Mot ooser Motter treu un feng,
Konner un ech jelöcklich sen.
Die Astrolore-Kapriole
looße mir de Pop-Idole.
Mir sen net für dor Zukunft bang,
jeneeßen zesahmen et Lewe lang-
wenn oos dor Herrjott jit Jeleet
von nun an bos on Iiwichkeet!"


Maria-Agnes Pinn, Steffeln