Omafrei

„Opa, dürfe mir Fernsehen?“
„Jo“, soot hen, un leet jeschehen.

Die Völker schalten Kika on
un promt kohm och de Oma ron.
Wat do üwer de Bildschirm jehng,
wor alles annere, nur net schön -
pet aliens Monster, Horror pur,
Fratze statt Jesiechter nur -
jed Pokemon Fijur en Alptroom,
dat Monstertreffen ekelt schon!
Un Opa feeng an zo ermahne,
de Horror deet der Oma schade.
Die hat en erch dönn Nervekleed,
ür Monster brängen der nur Leed -
hat noch en Trauma om Jemöt
von de Gravenbergs esu blöd,
könstlich on de Längt jezohre -
jetz oss Schluss, han ech jeschwohre!
Han Horrorfrau Annabell jewoss
mot der Fernbedienung erschoss.
von der Soort ha mir jrad jenoch,
Oma kütt Nächs bei mech jekroch
un duckelt an mech sech om Bett,
voller Angst vürm Horrorschreck.
Hollt ihr Programm öch mehrerlei,
on jedem Fall bitte, nur Omafrei!

Maria-Agnes Pinn, Steffeln