Kössen als Nulldiät

Kösse mächt et Lewe schön,
stärkt och et Immunsystem.
Om Moment, wo mor herzhaft kösst
mor meestens sos janix vermesst.
Wöll wetten, de Welt wär heel un jot,
wär Leev un Kössen et iecht Jebot.
Fröher wie hök natürlich jesond,
frisst Kalorien un üwerich Pond.
De Wissenschaft hat längst bewiesen,
et Kösse bewältijt janz vill Kriese.
Am Institut der jesamten Welt
han die Experten et festjestellt,
dat Kössen enorm schlank mächt –
un hat mech ob die Idee jebrächt
ob dem Jebiet jet zo reskieren –
un oft jenoch dat zo probieren.
Mor verliert beim drei Minutenkuss
stärk Zwölef Kalorien, ohne Stuss.
Dat verleiht dem Körper Hochjefühl,
un et oss sehr jesond für Leif un Siel.
Zum Nulltarif Spaß, für Alt un Jong -
hält su de janze Welt on Schwong.
fröher wie hök, - e jruß Plaisier,
immer modern, on ahler Manier.
De janze Welt soll vill mieh kösse,
statt mot Bomben sich bescheeße!

Maria-Agnes Pinn, Steffeln