Eine „anrüchige“ Sache aus Stadtfeld

Harald Billen, Niederstadtfeld

Et mus unjefähr 1977 jewäst säin, öch wor sou etwa acht Johr alt. Mir Päns säin mat de Fahrräder durch et Dorf und hatten sicher Langwäil. Mir honn ob da Kräitzstroß jesäß und iwwerlooscht, wat ma sou maache kinnten. Du koom Moodisch Hanni un Moodisch Mieni mat dem Bulldock öm de Äck gefor-ren. Do hunna hatten se et Pudelsfaas, voll bis owen hien! Domat wollt dä sicher ob et Steck forren. Öch moos dazu son, dat Hanni wänt säiner Kriegsverletzung nur en janz langsame Bulldock forren durft. Mir säin oft mat de Fahrräder hunner Hanni her und hon en iwwerholt. Irjendeenen hat woll die Idee, un wenn öch et wor, Hanni et Puddelsfaas hunnen opze-maachen. Do broucht ma nur en Höwwel ömzeläjen…keen Problem!

Jesoot, jedon! Öch säin von dem Fahrrad rof, un säin hun-ner dat Faaß jeloof. Hanni un Mieni honn möch net jesehn. Ruckzuck hat öch dä Höwwel römjerass un um hiejen Boren kohm die Preet jeflorren! Blöd nur, dat öch selwa en jood Ladung iwwer krät honn. „Sch…dräck“ im wohrsten Sinn des Wurtes!! Natürlich säin mir direkt abjehauen, un et hot woll lang jedouert bis Hanni un Mieni dat Faaß wer zo hatten, die woren jo alle

zwei net sonderlich flott. Öch hat jetz awwer en Problem, voll Puddel, un honn jestunk wie en Bock. Wat määste wellen?? Langsam säin öch heem jeschlach un honn iw-werlooscht wie öch dat vertuschen kinnt. Mäine Plan wor, die Klamotten direkt önnen un die Wääschbitt und flott jet annisch ondohn. Langsam säin öch also un die Wääsch-kösch. Öch hat de Schohn noch net ous, du stohn mäine Vatta alt firr mir und hot mir en jooden un de Läiskoul

jeschlohn! „Nur Schäiß um Kopp“ johng et loss…… dä hot sicher zehn Minuten om Steck jewäddert! Sojor mäin Motta, die sech ömmer ob mäin Säit jeschlohn hot, wor biess wie en Spunn! Do johng en richtesch Dunnawädda iwwer mir rohf. Wat öch me-ch hout noch froren as, wie die dat du alt jewosst honn kunnen, dat wohr doch jerodd reecht paseert. Keen Ahnung, dat werd ech woll nie erfor-ren. Wahrscheinlich honn se mech jeroch!!!