Ose Bröcker Küert

(Kuhhirte)

Fabian Druckes, Dreis-Brück

Dat hej han ech erfahre von de Lögg üss dem Dorf un von Mechel sengem Neffe Paul Heinrichs:

Dumols, zwösche de 50er un de 70er Jahre, jaaf et ön Bröck en Küert, dän heeß Mechel Schönhofen un jaaf Dedech Mechel jenannt. Dän hatt keen Frau, waar alsu losledeech un hätt bei senger Schwester Christin jewannt. Dedech Mechel war Jahrjang 1915 un starw öm Jahr 1994. Mechel hätt am ischte Mai 1953 ajefange, möt de Köh von den Lögg üs em Dorf üwwer de Weede ze zeje. Morjens noh dem Melke, su unjefähr öm aacht Auer, jong hän loss un zoch durch et Dorf. An ville Bau-erenhöff heelt hän an un blos ob singem Huur en Melodie die sech anhuurt wie: „Maacht die Köh loss, maacht die Köh loss". Dann mechen die Bau-ere her Veh öm Stall loss un de Stalldür op. Die Köh joon-gen daan üss dem Stall erüss un schlosse sech der Herd an. Un so joong dat daan bej ville Höff üss em Dorf. Wenn Me-chel dann all Köh bejenanner hatt, wat oft bös zo 140 Stöck waare, zooch hän möt dänne üwert die Vehweede von der Jemeen. Die Jemeeneweede lachen am Raddeschbersch un öm de Renneschberch eröm.

Als Ünnerstand hat hän an alt Büssje bej da Herd stohn. Öm de Ovend kam hän wier möt da Herd zoröck ön et Dorf. Die Köh waaren joot satt jeweet un wossten all, ön wat fürem Stall se daheem waare. Als Luhn krech Mechel jät Jeld von der Bauerejenossenschaft un von jiddem Bauer an halwe Zenner Fruucht un an halwe Zenner Schrompere öm Jahr. Dat janze jong jiddes Jahr vom ischde Mai böss zo Mechel sengem Nammensdaach, am nöngun-zwanzischste September, dem Mechelsdaach. Et allerletzte Mol öm Jahr 1971. Für dat Bildche vom Küert bedanken ech mech bej Paul Heinrichs.