Seß Paat - Souer Joad

Heinrich Koch, Densborn

1963 koom bej oas daat Kindchen ob de Wält,

ä Mädchen as et, on jesond, daat ass ahles wat well zeahlt.

Daat Kand hott dahehm an oosem Hous zom eachtemol ät Liecht erbleckt,

mier wollten nämlich nett an et Krankenhous, on ahles hott och jot jekleckt.

Mier woßten bas dohin net, Jong oder Mädchen,

äawer die kleen Kannersachen luren an rosa on blo, an zwaj grußer Päckcher. En Noomen haate ma ald laang fier daat Kand.

Onn am aaneren Dach ass de Vatter Heinrich zum Oamelden ob et Amt jeraant. Donoh stohn de Kanddoof oas an et Hous,

dofier sochte meng Frau on ejch fier daat Kleent de Joad onn de Päter erous.

De Päter on de Joad haate ma flott zesoomen,

die honn et och aalen zwei glejch oajenohmen.

Oma Agnes on Onkel Hans, die wossten et wellen,

sej zwei haaten sich ze kemmern um die Wuurefkamellen.

Däan niesten Sonndich well ejch ech son,

joof daat Kand om halwer drej von da Joad an de Kierich jedrohn.

De Heawann on de jaanz Famielich dahanner, on bej oosem Hous woten well alt aahl Densberer Kanner „Wie soll das Kind heißen?" hot däan Här jefroocht. „Andrea-Maria", honn de Paten jesoot.

Mat Oalisch jow ät jesaaleft on Waaßer joof iewer et Käppchen jeschott,

well wohr ät katholisch, daat jong jo jaanz flott.

Daat Doofkledchen noch oan, on an Däken do driewer

su jong et an oos Hous Klauk, bei der Weatschaft jentiewer.

Do stohnen de Kanner ous dem jaanzen Dooref,

die woßten, well jenn de Knippcher jewuref

„Seß Paat, souer Joad" hon de Kanner ahl jaanz hoat jeroof

bass et die Belohnung, die Kamellen joof.

De Päter on de Joad haten Tuute voll Knippcher

nett su wie heit, a jaanz kleenen Tietcher

Vea bas fünnef grußer Tuuten joowen von däan zweien jeschmass

on de Kanner hon sich bejm Obraafen aahl drom jerass

Die Wärferej von de Knippcher fonnen och de Zuschauer ahlejoohr jaanz doll,

on aal Kanner haaten zom Schluss hier jaanz Tääschen voll.

Nou jong et an et Hous, an de Stuuw on an de Kesch

do woa mat Koochen jedääkt däan Desch:

Quetschentoart onn Kriemelskoochen, Brooden on Schonk

dovoan jov et jenoch, fier Aalt on fier Jonk.

Weng, Beer on Kaffee jow ät ze tranken,

On fier de Jeschänke dooten mier oas bedahnken.

En Kanddoof an em Dooref ass fier ahl e gruß Gleck,

soss bliewen jo nomme mier Ahlen zereck.

Drom sooricht dier Jongen, dat de Glooken bahl leiden

fier de Huchzet on en Kanddoof von ejch jongen Leiden.