En lostisch Ballongfahrt

Benjamin Eich, 12 Jahre, Wiesbaum

Menge Opa wor at immer en levenslosdije Mensch. Hen wor jod jelidde, weil hen jede Spass metmoch. Doch emol wär hen bal verlade jen. En Antwieler wor e Fest bej dem, de os et Meleschfooder brächt. Do hat hen bej en er Verlosung metjemäch un en Ballonfahrt je-wonne. De Freud wor schrues un su jofe noch flott en paar Bier getronke. Jetz konnt et los jon. Se woren noch net lang en der Lof, do fel em en, dat en noch jet verjässen hat: Op do

Klo ze jon! Nou mot hen sich jet efalle losse. Su sot hen zo de annere em Korref, darönner och en Frau, wenn se jot oppasse, un jenau kike, däte könnten se de Kölner Dom sehn. All soten se der Dom, nur Opa ston en er an-nerern Eck wo hin e Loch jesehn hat un konnt sich von senger Last entledije. De Rest van der Fahrt wor jetz jerett. Nur de Kölner Dom, de hät kene jesehn! Opa hätet et su oft on jär verzelt !