Stille Post

Traatschen Triin ferzull, House Méchel sóll behoupt han,
dat Brummi Schriit fa Nòbisch Krést ö Kònt krejen däät.
Méchel hat äwer aafjestridden, dat hen dat sóll jesòòt ha,
wò aan der Saach jòò janöist tra wär.
Nobisch Marri ferzull nou, dat hirre Krést sesch fròòrt: „
Esu," sòòt sej, „hät he jesòòt. Wi sall dat sen, dat het dat sòòt,
dat hen dat sóll jesòòt ha?"

Hermann Palms, Jünkerath