Konner - freher un hock (Kinder - früher und heute)

Von Gertrud Tintes ( 1 8 9 9 in Birresborn, + 1 9 9 2 in Mürlenbach)
(Eingereicht von Ernst Becker, Mürlenbach)

Ech setzen beij der Fienster un kucken erous,
doa heppen de Amseln em et Hous,
se pecken on dern Äpeln, de keene bejehrt.
Die sen net onjeweckelt, da sen se och neijst wert.

Dobeij denken ech zreck on os Konnerzeijt:
Wat hoan mir os iwer en Apel jefreit,
un op en jebache Birr och jerad esu.
Nou mach ewell ees domot de Konner fruh.

Well deten se op Huhdeijtsch son: „Was fällt Ihnen ein,
so was essen wir nicht, o nein!"
Well moß et Schoklad sen, Milky Way un Treets,
on die Plaatz kruchen mir en Kiesschmer mot Jebeetz.

Mir oßen de Schrompern nach als Waafeln un Schrompernzopp,
als Feldhohner mot Zwiewelssoß doa drop.
Wellen ärßen sej se hichstens nach als Fritten oder Chips.
Mer ment emol, de janz Welt weer beschwipst.

Komen mir ous der Schul hem, jofen de Sachen ousjedohn,
et Kled, de Scherz, ewer net de Schon.
Mir hatten nimmen een Poar, do häten mir oas jewehrt,
die jofen Sonntes jewichst und Wertes jeschmeert.

On dobei wore mir jerat su jot dron,
wie die, die der wellen zehn Poar hon.
Koum wore mir demheem, kruche mer os Orbet udenert:
„Well ärß flott ding Zopp, un da jet jespelt un jekehrt.

Wenn de domot ret boß, helst de dir de Hau
on jehs Schrompern ophauen on de Au.
Wenn de Veerouern-Zuch kent, dan kenst de heem,
heiwels os Fritzschen wakerech, da versorechs de dern.

Dobei kans de dan lehren un schreijwen,
nou ploch dech, dat de net moß setze bleijwen."
Mer hoan oas jeplocht, jelersen un jeschriwen -
ewer domm - dat se mer dach jebliwen.

Eent dat ho mer bestemmt verpasst,
dat oas Teijschejeld zostehn, dat ho mer net jewoßt.
Wat solten os Eltern sech jefreit hoan,
wenn so oas hätten Teijschejeld konne jan.

Well sollen de Konner lehren, mot dem Jeald emzejohn.
Dat ho mir net jelehrt. Well kann ech verstohn,
dat ech des kees hoan. Ewer do machen ech mir neijst drous,
wenn ech keent hoan, dan jän ech och keent ous.

Wenn ech nemmen jesond sen, hoan ech joden Mot
un sen zefriden - et jeht oas dach sou jot.
Sos denke mer ees zreck em veerzech Joahr -
mir Aleren wosse jo nach, wie et dumols woar!

Wern hätt oas dumols konne son,
dat mir et sou jot ewellen hoan.
Mer lewen jo well wie om Schlaraffenlaand,
wat hoan mer vill, wat mer dumols net jekant.

En Auto, en Couch, en Waschmaschin,
Telefon, Fernsehen, en Speelmaschin.
Ewer zefriden sen mir dach nach net:
„O wenn ech dach dit un dat jot hätt!"

Mer kofen well Kerschten oahne Keren
Mer flejen ob de Mond, mer schreijfen no de Steren.
On Pitrus oan dr Himmelspoort moß sech werren,
soß setzt jelech eenen doa, dern jot kan schmerren.

Die all die Milliunen on Milliarden hoan -
ern weeß, wie komen die doa droan?
Ewer letzten Ends hoan se dach neijst dovoan,
weil om letzten Hem sen keen Teijschen droan.

Dat oss et Best, wat et kan jen:
Ob oarm oder rech -
om Oafang on om En
sen mer all janz jelech.