Altes Eifler Dorflied

1. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
En Pastur, dä jood knootert - En Sejert, dän jood trotert.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

2. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
En Fejerwehr, die jood rennt - wenn de Wirtschaft brennt.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

3. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
Schien Mädjer fir zu frejen - doon Jungen net berejen.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

4. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
En Lehrer, dän jood liert - so wie sesch daat jehiert.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

5. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
Als en Vorsteher en Maan, dän platt och schwätze kaan.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

6. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
En Buur brauch ma zum Wääschen - en Paasch dabej zum Bleechen.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

7. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
En Koster, dä jood singt - en Stier, dä jood springt.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

8. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
Um Staal por kleener Runner - um Hous dofir mi Kunner.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

9. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
En Schäwer op dem Fluhr - oss jood fir die Natur.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

10. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
En Honnen op der Mest - um Feld än stränger Schetz.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

11. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
En Abtritt fir der Dier - mot em Quetschenboom dafir.
Datt brauen ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

12. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
En Schutzmann mott em Helm - um Dorf so manschen Schelm.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

13. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
De Hevann alle kennen - se deet de Kunner brengen.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

14. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
En Jemeneroat, dehn ferm winkt - en Jeeßbok, dän joot stinkt.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

15. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
En Bessen firr zo kirren - um Dorf firr villen Dirren.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

16. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
En Rejserhof un en Messt - watt on der Housdier sedzt.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

17. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
De janz Jemehn zum Friehnen - por Hejser fir zu liehnen.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

18. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
En richtig Baas ze dratschen - watt war et Dorf ohne Klaatschen?
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

19. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
Wenn all daat os noch doa - dan kahn en Dorf bestoan.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

20. Watt brauch ma op em Bouerendorf - Watt brauch ma op em Dorf?
Et jäw noch vill ze schrejwen - de Kirch im Dorf moos blejwen.
Datt brauch ma op em Bouerendorf - datt brauch ma op em Dorf!

Josef Schmitz, Üdersdorf